Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Tỉnh Hà Tĩnh

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Cooperative Assistance Fund (CAF)

Danh bạ điện thoại và Email

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email